Läggningsanvisningar för vinylgolv

Kom ihåg att beställa underlagsmaterial för vinylgolvet.

Allmänt

Vinylgolv är avsedda för bruk i varma och torra utrymmen.

Golvet är avsett att läggas av en professionell golvläggare. För att resultatet ska bli bra och garantivillkoren uppfyllas ska det läggas enligt läggningsanvisningarna.

Blanda vinylplankorna när läggningen fortskrider så att mörkare och ljusare plankor fördelas jämnt. Kontrollera plankorna alltefter att du lägger dem. Lägg inte en planka som har något fel på golvet! Vi rekommenderar läggning längs med den längsta väggen och med beaktande varifrån ljuset kommer. Att skära plankan: skär med hjälp av en mattkniv, en skåra som går igenom ytskiktet. Vik sedan av plankan för hand.

Mottagning, förvaring, glättning

– Kontrollera att förpackningarna är hela när de kommer till bygget. Markera eventuella skador på fraktsedeln.

– Förvara vinylgolvet och läggningsutrustningen i motsvarande förhållanden minst 48 timmar innan läggningen påbörjas eller ända tills deras temperatur har utjämnats till omgivningens temperatur. Förpackningarna får inte under några omständigheter förvaras i för kalla (under 2 ºC), för varma (över 40 ºC) eller i fuktiga eller dammiga utrymmen.

– Se till att förpackningarna förvaras i prydliga högar på ett jämnt underlag.

-Förvara dem inte i upprätt läge t.ex. emot en vägg. Se till att de inte är nära någon uppvärmnings- eller kylningsapparat eller i direkt solljus.

– Vi rekommenderar att alla produkter som ska läggas i samma objekt beställs samtidigt.

Underlag och yttre förhållanden

Golvbeläggningen läggs på ett torrt, fast och jämnt underlag som flytande golv. Golvunderlagets jämnhet kontrolleras: den största tillåtna avvikelsen är +/- 3 mm / 2000 mm. Vid behov rätas golvunderlaget ut med spackel eller plattor. Golvbeläggningen kan läggas på betong, golvskivor eller trägolv, plastmatta, linoleum eller kork. Textilmattor måste avlägsnas. Den gamla golvbeläggningen måste rengöras omsorgsfullt.

Golvunderlagets fuktighet kontrolleras: golvunderlag med yta i stenmaterial måste ha en relativ fuktighet på under 85 % (RH).

Plankorna läggs i riktning med ljuset om ingen läggningsriktning anges i planen. Minst 5 mm expansionsutrymme lämnas vid alla fasta strukturer. Om golvet är över 10 m brett/långt måste det delas med en expansionsfog. Expansionsfogen läggs alltid mellan olika rumsutrymmen.

Golvbeläggningen läggs inte under fasta möbler (t.ex. under köksskåp). Rummets relativa luftfuktighet under läggning och efter den måste vara 30-75 % och rumstemperaturen minst +18 ºC. Golvbeläggningen levereras till läggningsobjektet och förvaras i oöppnad förpackning i 2 dygn (48 timmar) för anpassning innan golvläggningsarbetet påbörjas.

Vid läggning ovanpå golvvärme ska golvvärmen vara på i minst 2 veckor, och yttemperaturen under läggning och under den ska vara +18…23 ºC.

Efter detta justeras brukstemperaturen med högst 5 grader per dygn. Den maximala yttemperaturen är 27 ºC. Vid behov installeras ett underlagsmaterial som är avsett för att isolera stegljud i bjälklaget ovanpå underlagsmaterialet.

Läggning

Man måste börja från vänster till höger från startväggen. Om utrymmets väggar inte är i en rak vinkel bestämmer man före läggningen hur man placerar plankorna som ska skäras snett mot väggen. Man börjar från hörnet och placerar sponten med den långa tungan emot rummet. Man lämnar minst 5 mm expansionsutrymme mellan väggen och den första raden genom att använda ändamålsenliga kilar. Sedan viker man nästa planka snett emot den föregående ändsponten och trycker sedan ner den. Man påbörjar den första raden på samma sätt.

Den sista plankan mäts och nästa rad påbörjas med en avskuren bit. Överlappningen av plankor bredvid varandra måste vara minst 300 mm. Läggningen fortsätter genom att lyfta den föregående plankans ändspont 30 º så att långsidans spont fås på plats (först ändsponten, sedan långsidan). Man ska komma ihåg att lägga till kilar i expansionsutrymmena i takt med arbetets framskridande. Hål med en minst 10 mm större diameter måste borras för bussningarna.

Den sista raden plankor skärs till rätt bredd med reservering för 5 mm expansionsutrymme.

Läggningskilarna avlägsnas när golvläggningen är slutförd. När man installerar lister för expansionsfogar eller golvlister måste man observera att de inte får förhindra att golvet lever, med andra ord får de inte sitta fast i golvytan.

Kontrollera undergolvets fuktighet innan läggning:

Golv med yta i stenmaterial måste ha en relativ fuktighet på under 85 % (RH). Ett underlagsmaterial speciellt avsett för att isolera ljud av fotsteg placeras mellan bjälklagen.

Skydd

Om andra byggarbeten fortsätter efter läggningen ska det färdiga golvet skyddas på vederbörligt sätt från smuts och skador.

Rengöring före ibruktagande

Avlägsna skydden och dammsug omsorgsfullt golvet. Avlägsna eventuella fläckar och torka med fukt. Ångrengöring är inte tillåten.

Skydda möbelfötter med möbeltassar i filt. Dra inte tunga föremål eller möbler på golvet utan flytta dem genom att lyfta.

Använd tröskelmattor som förhindrar att smuts släpas på golvet. Obs! Man kan inte använda tröskelmattor med gummibotten på vinylgolv. Gummit kan orsaka permanenta avfärgningar på vinylen.

Följ även Vinylgolvbutiken.se på sociala medier!

× Kontakta via WhatsApp