+358 40 161 7927 (klo. 07:00-15:00) info@vinylgolvbutiken.se

Läggningsanvisningar för vinylgolv

Unipush Unilin -låssponts vinylgolv

Videon gäller för följande SilentTECH-vinylgolv: Saaristo, Lumihiutale(Snowflake), Kelo, Savusauna, Puuteri, Ohra, Huvila och Hirsi.

OBS! Installations videon gäller endast Unipush Unilin – Lås-sponts vinylgolv, kontrollera vilken lås-spont ditt vinylgolv har från produkt informationen. Ifall lås-sponten ej är Unipush-Unilin, föstörs ändsponten vid använding av gummihammare.

Se på videon hur plankan skärs med vass mattkniv:

Se videon på läggningsanvisningarna

DETTA ÄR EN ALLMÄN GUIDE FÖR VINYLGOLVS-LÄGGNING

Kontrollera alltid ändsponten; är det en “slag”- eller vik- ändspont före installation. Instruktionerna nedan är för ett golv med “slag”-ändspont. Den enda skillnaden mot en vikbar ändspont är att den inte får slås utan måste vikas in tidigare ändspont.

ALLMÄNT

Vinylgolvet är avsett för att monteras av en expert på golvbeläggning. För att resultatet ska bli bra och garantivillkoren ska uppfyllas bör golvet monteras enligt monteringsanvisningarna.

Före och under monteringen bör man se till att golvet inte har materialfel. Felaktiga eller skadade brädor får inte monteras. Brädorna bör monteras i dagsljus eller god belysning, annars kan det vara svårt att upptäcka skador eller felaktiga brädor. En monterad bräda bör vara entydigt godkänd av montören. Ett uppenbart fel i en bräda kan inte reklameras efter monteringen ifall felet kunde ha upptäckts redan under monteringen. Garantin gäller inte fel i material som monterats i strid med monteringsanvisningarna.

När man monterar en vinylplanka behöver man inget separat underlagsmaterial. Bottnen av vinylplankan SilentTECH har integrerad stegljudsisolering.

Vinylgolvet är avsett för att användas endast i varma och torra rum. Vinylgolvet är olämpligt för användning utomhus, på verandor, i husvagnar, våtrum eller bastur. Vinylgolvet får inte heller monteras i utrymmen som inte har någon uppvärmning alls eller har för hög temperatur.

FÖRVARING OCH STABILISERING

Låt vinylgolvet anpassa sig till monteringsrummets temperatur (18–30° C) i minst 48 timmar innan det monteras. Rummet måste ha samma temperatur före, under och efter monteringen. Monteringen bör genomföras i en temperatur mellan 18 och 30° C.

Förvara förpackningarna i horisontalläge. Ställ dem inte t.ex. mot en vägg. Se till att de inte befinner sig nära en värme- eller kylanordning eller i direkt solljus.

FÖRE MONTERING

Det är skäl att på förhand planera montering av vinylgolvet med beaktande av följande:

  • Vid montering av vinylgolvet i rum med stora fönster som går ner till golvet eller ett takfönster bör man se till att golvet inte får för mycket solljus. För mycket solljus kan bleka golvytan eller få vinylgolvet att buckla sig.
  • Mellan väggarna och vinylgolvet lämnar man ett spelrum på minst 5 mm. Samma spelrum lämnar man runt fasta inventarier och genomföringar.
  • Normalt monteras golvet med de långa fogarna i samma riktning som ljuset från fönstret, om inte annat nämns i anvisningarnas.
  • Mellan rummen lämnar man en expansionsfog.
  • Ifall rummet är över 20 meter långt eller brett gör man expansionsfogarna med minst 20 meters mellanrum.
  • Fogarna i vinylgolvet bör ha en överlappning på minst 400 mm.

UNDERLAG OCH FÖRHÅLLANDEN

Golvbeläggningen monteras på ett torrt, fast och jämnt underlag, till ett flytande golv.

UNDERLAGSGOLVETS RAKHET

Den största tillåtna avvikelsen är +/- 3 mm / 2000 mm.

Golvbeläggningen kan monteras på betong, platt- eller trägolv, plastmatta, linoleum eller kork. Textilmattor tas bort. Den gamla golvbeläggningen bör rengöras ordentligt.

Vinylplankor bör inte monteras på laminatgolv eftersom laminat alltid monteras flytande, och man bör inte montera ett annat golv på en flytande golvbeläggning.

Vinylplankor kan monteras på parkett om parketten uppfyller jämnhetskraven gällande montering av vinylplankor och parketten är fastlimmad.

Underlagsgolv med ytor av stenmaterial bör ha en relativ fuktighet på under 85 % (RH). OBS.: Tillverkaren tar inget ansvar för skador ifall underlagsgolvets fuktighet inte har mätts och dokumenterats före monteringen.

Rummets relativa luftfuktighet bör under och efter monteringen vara 30-75 %, och temperaturen i rummet minst +18 °C.

GOLVVÄRMESYSTEM

Vinylgolvet kan endast monteras på ett vattencirkulerande eller elektriskt golvvärmesystem som fällts in i underlagsgolvet. System som placeras i underlagsgolv, till exempel golvvärmeplattor som monteras på spackel eller golvkonstruktion av trä, är olämpliga för vinylgolv.

Vinylgolvet är kompatibelt med låg golvvärme. Vinylgolvet får ha en beröringstemperatur på högst 27 °C. När vinylgolvet kombineras med golvvärme bör man se till att den totala värmeresistansen är högst 0,15 m²K/W.

Vid montering på golvvärme bör golvvärmen vara i funktion i minst två veckor, och yttemperaturen bör före och under monteringen vara +18…23 °C. Därefter regleras driftstemperaturen högst fem grader per dygn. Yttemperaturen får vara högst 27 °C.

GOLVKYLSYSTEM

Vinylgolvet är kompatibelt med golvkylsystem.

I kombination med golvkylsystem är den högsta tillåtna värmeresistansen 0,09 m²K/W.

Termostaterna i rummet får aldrig ställas in på temperaturer som är mer än fem grader lägre än rummets temperatur. Om temperaturen i rummet alltså är 25°C bör en termostat ställas in på minst 20°C. Kylkretsen bör ha en styranordning som gör att kylvätskans temperatur inte sjunker under 18 – 22°C.

För att undvika skador i golvet får kylvattnets inloppstemperatur inte sänkas för mycket, dvs. under daggpunkten. Lägre temperaturer kondenserar fukt och skadar golvkonstruktionen. Det är viktigt att man vid användning av golvkylning hindrar kondensering av fukt i golvet med ett avancerat kontroll- och skyddssystem. Detta gör att det inte bildas fuktskador i golvet.

MONTERING

Granska brädornas kvalitet och utseende, rakhet, glansgrad och ytor ordentligt i klar belysning före monteringen. Skadade brädor som ändå monterats ersätts inte. Blanda plankor från olika paket för att få ett enhetligt ytmönster. Använd endast plankor från en och samma sats i ett rum.

Golvet kan monteras utan expansionsfogar på ett område på 400 m2 (20 m x 20 m). De två 20 meters måtten får inte överskridas. De fasta konstruktionerna bör ha ett spelrum på minst 5 mm. Ifall golvet är över 20 m brett eller långt måste det delas med en expansionsfog. Expansionsfogen ska alltid finnas mellan olika rum.

Vinylgolvet får inte monteras under fasta inventarier, t.ex. garderober, klädkamrar, köksinredning eller köksöar.

Det är lätt att bryta av plankor genom att göra ett snitt i övre ytan av en planka med hjälp av en vinkelhake och en brytbladskniv. Därefter bryter man av plankan över en bordskant eller motsvarande.

Innan du börjar montera, mät rummets bredd och kolla att den sista raden är över 5 cm bred. Om den inte är det bör du göra den första raden så mycket smalare att den sista raden blir över 5 cm bred.

FÖRSTA RADEN

Börja montera i ett hörn av rummet genom att placera fjädern av en bräda mot väggen både med den långa sidan och i gaveln. Använd kilar för att säkra en tillräcklig 5 mm expansionsspringa mellan brädan och väggen. Tips: Börja montera vid en vägg där det finns en dörrkarm och sluta vid en vägg där det inte finns en dörrkarm. Korta av dörrkarmen för att montera plankan under den.

Gavelsponten på andra brädan i första raden monteras till föregående bräda genom att först lägga spontarna på varandra och sen trycka försiktigt ner, varefter slag med gummihammare fäster den in föregående bräda . Första radens alla följande brädor monteras på samma sätt

Den sista brädan i en rad måste man ofta korta av. Längden bör vara minst 40 cm.

DE NÄSTA RADERNA

När man med linjal eller snöre har kollat att den första raden är rak (så kollar man att brädorna i de nästa raderna är kompatibla) kan man börja montera den andra raden.

Den andra brädraden påbörjar man antingen med en halv bräda eller ifall den överblivna brädan från första brädraden är minst 40 cm lång.

Den första brädan i raden viks i längdriktningen fast vid den långa sidan av brädan i föregående rad. Den andra brädan viks i i längdrikting fast i föregånde rad och sedan flyttas änd sponten på föregående spont, trycks först fast för hand och sen fästes med gummihammar slag.  Fortsätt så här till slutet av brädraden.

Montera alla raderna på samma sätt.

SISTA RADEN

Mät bredden på den sista brädraden (bör vara minst 5 cm.) Placera brädan på den näst sista raden för mätning. Lägg därefter den andra brädan på brädan så att nåten är mot väggen och använd andra brädan som linjal. Beakta expansionsspringan vid väggen. Markera brädans bredd, klyv brädan till rätt bredd och montera den på plats.

FOTLISTERNA

En fotlist ska fästas vid väggen, inte golvet. Det är viktigt att golvet kan röra på sig vid behov.

REGELBUNDEN RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengör golvet regelbundet med sopborste, dammsugare eller en fuktig mopp. Ta genast bort sand, vassa föremål, smuts, fukt och frätande ämnen. OBS.: Använd aldrig frätande eller slipande rengöringsmedel eller rengöringsmedel eller tvål som innehåller olja eller vax.

Ångtvätt får inte användas.

Skydda möblernas ben med filt. Dra inte tunga föremål eller möbler över golvet, utan flytta dem genom att lyfta.

Använd dörrmattor så att det inte kommer smuts på golvet. OBS.: Dörrmattor med gummibotten får inte läggas på vinylgolvet. Detta kan medföra bestående missfärgning på vinylen.

RENGÖRING VID IBRUKTAGANDE

Ta bort lös smuts med borste eller dammsugare. Tvätta golvet med neutralt eller lätt alkaliskt universalrengöringsmedel.

UNDERHÅLLSRENGÖRING

Använd milt universalrengöringsmedel med ett pH-värde mellan 6 och 9.8. Torr smuts tas bort med borste eller dammsugare.

FLÄCKBORTTAGNING

Fläckar bör tas bort så snart som möjligt med neutralt universalrengöringsmedel. Svåra fläckar av t.ex. olja, tusch och färgkrita kan man försiktigt försöka ta bort med terpentin eller sprit.

BONING

Vinylgolvet behöver inte bonas.

ÖVRIGT ATT BEAKTA

Vid ytterdörrar är det skäl att ha dörrmattor eller motsvarande som samlar smuts och t.ex. småstenar som då inte kommer in på golvet. Undvik sand och smuts – dessa fungerar som slippapper.

Gummiben på möbler samt gummisulor kan lämna märken på vinylgolvet.

GARANTI

Den allmänna 20 års garantin gäller endast montering i bostäder. För andra typer av montering behöver man en separat, skriftlig garanti från importören.

 

 

Följ även Vinylgolvbutiken.se på sociala medier!

× Kontakta via WhatsApp